Tietosuojaseloste

Gunnarin Kartano:n tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 14.4.2022

1. Rekisterinpitäjä

Gunnarin Kartano

Lampinsaaren Koulun Kannatusyhdistys ry

Osoite: Kaivoskatu 9, 86440 Lampinsaari

046 6462333

info@gunnarinkartano.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hallituksen jäsen: Leea Leppilampi info@gunnarinkartano.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Gunnarin Kartano, asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuden hallintaan liittyvissä asioissa (esim. palveluiden tuottamiseksi ja toimittamiseksi, laskutusta ja reklamaatioita varten).

Huolehdimme aina siitä, että meillä on lain edellyttämä peruste henkilötietojen käsittelylle ja säilyttämiselle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja: Nimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, titteli, suostumustiedot, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, asiakaspalautetiedot, tilaus-, laskutus- ja toimitusehdot sekä sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa henkilökohtaisen kontaktin kautta, joko yhteydenottojen yhteydessä tai palveluidemme käytön yhteydessä. Saatamme kerätä asiakkaita koskevia tietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä, kuten PRH:lta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään. Huomioitavaa on, että tietoja käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöstöön kuuluvat henkilöt, jotka perustellusta syystä tarvitsevat näitä tietoja työssään.

Yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, ohjeidemme mukaisesti ja vain sovittujen, lainmukaisten tarkoitusten edistämiseksi.

Alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain sovittujen, lainmukaisten tarkoitusten edistämiseksi.

Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olemme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto on suojattu pitämällä näitä lukitussa tilassa, lukituissa kaapeissa.

ATK:lla olevat henkilötiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä palomuurein, virustorjuntaohjelmin, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoihin pääsy on ainoastaan Gunnarin Kartano:n valtuuttamilla henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä.

10. Millaisia oikeuksia sinulla on?

10.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Jokaisella on oikeus tietää, mitä̈ häntä̈ koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Voit pyytää meiltä tietosi tarkastettavaksi kohdan 11. mukaisella tavalla.

10.2 Oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista (oikeus tulla unohdetuksi)

Gunnarin Kartano poistaa, oikaisee tai täydentää̈ käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä̈.

10.3 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamisesta esimerkiksi silloin, kun hän kiistää henkilötietojensa paikkaansa pitävyyden ja vaatii henkilötietojensa oikaisua tai poistoa. Tällöin kyseisiä henkilötietoja saa vain säilyttää, ei käsitellä muutoin. Käsittelyn rajoittaminen varmistetaan teknisin toimenpitein.

Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, Gunnarin Kartano ilmoittaa siitä rekisteröidylle.

10.4 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

10.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

10.6 Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Gunnarin Kartano:lle. Voit peruuttaa suostumuksesi kohdan 11. kuvaamalla tavalla.

10.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11. Oikeuksia koskevat pyynnöt

Rekisteriin liittyvät kyselyt ja pyynnöt voi toimittaa henkilökohtaisesti tai sähköpostilla. Gunnarin Kartano vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.