KYLÄKULTTUURI KUULUU KAIKILLE-hanke

KYLÄKULTTUURI KUULUU KAIKILLE-hanke 

Hankeaika 1.2.24 - 31.1.2025

Rahoitus Nouseva rannikkoseutu ja EU:n osa rahoitus

Gunnarin kartanon arvomaailmaa ohjaa periaate, että kyläkulttuuri kuuluu kaikille. Toteutamme tätä siten, että kyläläinen voi olla paitsi kulttuurin kuluttaja, myös tuottaja. Kulttuurin tuominen lähelle on kustannustehokasta. Hankkeen aikana erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet ovat kävijälle pääsääntöisesti maksuttomia. Samalla mahdollistamme kyläisille keinon tuottaa matkailijoille erilaisia palveluja ja siten kokeilla omia liikeideoitaan.

Hankkeen tarkoitus on vahvistaa Gunnarin Kartanon toimintamallia ja kehittää kylän sekä kyläyhteisöjen välistä yhteistyötä ja -toimintaa. Gunnarin Kartano toimii kokoavana voimana alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Hankkeessa testataan ja toteutetaan erilaisia ketteriä kulttuurikokeiluja, pidetään työpajoja. Hankkeeseen osallistuu kesällä myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoisia Euroopan maista.

Kokoamme kulttuuria Lampinsaareen monin eri tavoin, ja mahdollistamme asukkaille ja matkailijoille kulttuurikokemuksia, joiden heijastusvaikutukset tuovat hyvinvointia. Tulossa on yksittäisiä kulttuuri-iltoja sekä parin päivää kestävä Lampinsaari Festival 2024 yhdessä kyläyhdistyksen kanssa 26. -27.7.24.


Hankkeen on tarkoitus kehittää Lampinsaaren kylän brändiä tuomalla näkyväksi kylän jo olemassa olevia, ainutlaatuisia erityispiirteitä, kaivoskylän menneisyyden tuominen näkyvämmäksi kyläläisille ja kylässä vieraileville.

Tällä hankkeella vahvistamme oman kulttuurin tuntemusta ja juurevuutta omaan asuinpaikkaan. Kulttuurinen kokemus ei välttämättä vaadi aktiivista osallistumista, mutta tietoisuus siitä, että on osana kylän yhteistä kulttuuria antaa turvaa ja madaltaa kynnystä itsekin osallistua. Hankkeen kautta toivomme, että avoin ja luova kulttuurinen ilmapiiri houkuttelee kävijöitä ja tulijoita muualtakin, tuoden kaupunkilaisia vastavuoroisesti kokemaan kulttuuria maaseudulle.

Lampinsaaren loistava sijainti, kulkuyhteydet ja palvelut mahdollistavat päiväkävijät sekä muut pitempiaikaiset matkailijat. Nämä kaikki yhdessä vahvistavat kylän identiteettiä ja luovat tilaa uudelle kulttuurille.

Lisätiedot:

Emma Erkkilä
Toiminnanjohtaja/ Hanketyöntekijä
Gunnarin Kartano/ Lyhde ry
info@gunnarinkartano.fi
+358 45 2323 533
Kaivoskatu 9, 86440 Lampinsaari
www.gunnarinkartano.fi 

English:

BRINGING CULTURE TO VILLAGE

Project Project period 1.2.24 - 31.1.2025 

 Funding: Rising coastal region and part of the EU funding 

 The value world of Gunnar manor is guided by the principle that village culture belongs to everyone. We implement this in such a way that the villager can be not only a consumer of culture, but also a producer. Bringing culture close is cost-effective. During the project, various events and occasions are generally free of charge for the visitor. At the same time, we enable the villagers to produce different services for tourists and thus try out their own business ideas. 


 The purpose of the project is to strengthen Gunnarin Kartano's operating model and to develop cooperation and activities between the village and village communities. Gunnarin Kartano acts as a unifying force regionally and nationally. In the project, various agile cultural experiments are tested and implemented, workshops are held. Volunteers of the European Solidarity Corps from European countries also participate in the project in the summer. 


We gather culture in Lampinsaari in many different ways, and we enable residents and tourists to have cultural experiences, the ripple effects of which bring well-being. There will be individual cultural evenings and the Lampinsaari Festival 2024 lasting a couple of days together with the village association from 26 - 27.7.24. 


The purpose of the project is to develop the brand of the village of Lampinsaari by making visible the already existing, unique characteristics of the village, making the past of the mining village more visible to the villagers and those who visit the village. 


With this project, we strengthen the knowledge of one's own culture and the rootedness in one's place of residence. A cultural experience does not necessarily require active participation, but the awareness that one is part of the village's common culture gives security and lowers the threshold to participate. Through the project, we hope that an open and creative cultural atmosphere will attract visitors and visitors from elsewhere, bringing city dwellers to reciprocally experience culture in the countryside. 


Lampisaari's great location, transport connections and services enable day visitors and other longer-term travelers. All of these together strengthen the village's identity and create space for a new culture.Bronging 

More info:

Emma Erkkilä
Executive director/ Projektworker
Gunnarin Kartano/ Lyhde ry
info@gunnarinkartano.fi
+358 45 2323 533
Kaivoskatu 9, 86440 Lampinsaari
www.gunnarinkartano.fi